Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Powiatowa Rada Rynku Pracy

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy - jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

 

 

Skład powiatowej rady rynku pracy

Zgodnie z art.23 ust 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 149 ze zm.) w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

 1. terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,

 2. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków rolników indywidualnych i izb rolniczych,

 3. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,

Ponadto zgodnie z art.23 ust 6 starosta może powołać w skład powiatowej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Kadencja powiatowej rady rynku pracy trwa 4 lata.

Członek rady rynku pracy może zostać odwołany:

 1. na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę członka rady;

 2. z inicjatywy starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

 

Prace powiatowej rady rynku pracy

Pracami rady rynku pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady rynku pracy następuje w głosowaniu jawnym. Kandydatury są zgłaszane przez członków rady rynku pracy i następnie poddawane pod głosowanie. Wybór następuje po uzyskaniu przez kandydata zwykłej większości głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków rady rynku pracy.

 

Przewodniczący powiatowej rady rynku pracy w szczególności:

 1. ustala przedmiot i termin obrad rady;

 2. przewodniczy obradom rady;

 3. reprezentuje radę w kontaktach z innymi organami o instytucjami;

 4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie;

 5. inicjuje i organizuje prace rady.

Posiedzenia rady rynku pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący zwołuje posiedzenia rady rynku pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków rady w trybie obiegowym.

Rada rynku pracy wyraża swoją opinię, w sprawach należących do zakresu swojej kompetencji, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady. Opinie rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego rady rynku pracy. Głosowania rady rynku pracy są jawne, na umotywowany wniosek członka rady rynku pracy przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

Rada rynku pracy może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Kompetencje powiatowej rady rynku pracy

Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

 2. ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy;

 3. opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy;

 4. wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie rynku pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

 7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

 8. opiniowanie programów specjalnych, w tym:

 1. celowość ich realizacji, biorąc pod uwagę w szczególności:

- liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

- zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

- koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,

b) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

 

9) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a,

biorąc pod uwagę w szczególności:

 1. kryteria doboru bezrobotnych,

 2. zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Techniczną obsługę powiatowej rady rynku pracy zapewnia powiatowy urząd pracy.

 

 

Akty prawne:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 149 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r w sprawie rad rynku pracy(Dz. U. z 2014 r poz. 630).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Kucharczyk 02-06-2015 08:08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Jarecka 02-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Kucharczyk 08-10-2015 10:58:18