Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakres obsługiwanych spraw

 

Do podstawowych zadań filii (FZ) należą:

1. rejestracja bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy,

2. sporządzanie i wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu i wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku oraz innych nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego 

    z Funduszu Pracy;

3. dokonywanie wznowień postępowania w sprawach dotyczących utraty statusu osoby bezrobotnej,

4. udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie :

a) przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

c) usług świadczonych przez urząd pracy,

5. przyjmowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego bezrobotnych i członków ich rodzin,

6. ustalanie i weryfikacja uprawnień do świadczeń,

7. przyjmowanie od osób bezrobotnych zarejestrowaych w PUP wszelkich zmian w danych wskazanych przez nich w dniu rejestracji,

8. przygotowanie dokumentów upoważniających do wypłaty zasiłków dla bezrobotnych,

9. weryfikacja danych z raportów U1, U2, U3,

10. wydawanie zaswiadczeń,

11. sporządzanie i wydawanie informacji o osiągniętych dochodach /PIT/,

12. prowadzenie pośrednictwa pracy,

13. ustalenie profili pomocy osobom bezrobotnym,

14. przygotowanie i monitorowanie indywidualnych planów działań,

15. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w pozyskiwaniu zatrudnienia (innej pracy zarobkowej) i innej formy pomocy wynikającej z ustawy,

16. wydawanie wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie uprawnionej do 30 roku życia oraz bonów szkoleniowych,

17. wydawanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby uprawnionejdo 30 roku życia oraz bonów na zasiedlenie,

18. wydawanie wniosków o wydanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia oraz bonów stażowych,

19. stała współpraca z pracodawcami (ustalanie pomocy w zatrudnieniu nowych pracowników, pozyskiwanie ofert pracy),

20. upowszechnianie ofert pracy oraz ich aktualizacja (baza intarnetowa, tablica ogłoszeń),

21. przyjmowanie od podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofert pracy,

22. informowanie podmiotów składających w/w oferty pracy o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy,

23. wydawanie informacji starosty na temat możliwości zaspokajania potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmujących obywateli polskich i cudzoziemców,

24. prowadzenie rejestru pracodawców,

25. podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, w szczególności z obszaru objętego działaniem Filii PUP,

26.inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami (giełdy pracy),

27. udzielanie indywidualnych informacji zawodowych i indywidualnych porad zawodowych,

28. udzielanie pracodawcom informacji dotyczących możliwości form pomocy wynikających z ustawy (pomoc przy wypełnianiu wniosków o organizowanie stażu dla bezrobotnego oraz prac interwencyjnych i robót publicznych),

29. kierowanie bezrobotnych na oferowane miejsca pracy oraz miejsca aktywizacji zawodowej w ramach środków FP, EFS,

30. współpraca z MOPS w zakresie realizacji PAI, kierowanie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych, aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,

31. sporządzanie i rozliczanie list wypłat świadczeń, przygotowywanie raportów składek i przekazywanie do WFK,

32. sporządzanie miesięcznego zestawienia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

33. sporządzanie dokumentów ZUS KOA po uporządkowaniu okresów ubezpieczenia,

34. wysyłanie drogą elektroniczną brakujących zgłoszeń,

35. analiza zbiegów i tytułów do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

36. realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zgodnie  z ustawą w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,

37. monitorowanie realizacji umów i porozumień zawartych na poszczególne formy aktywizacji,

38. współudział w realizacji programów finansowanych ze srodków UE,

39. współpraca z innymi instytucjami i organizacjami - odpowiedzi na pisma,

40. obsługa kancelaryjna Filii PUP,

41. sporządzanie projektów pism do MRPiPS o interpretację przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie merytorycznym wydziału,

42. archiwizacja dokumentów Filii PUP.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Kucharczyk 25-05-2015 09:25:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Jarecka 25-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Marzena Jarecka 07-08-2018 09:14:58