Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 25 września 2017 roku

 

Protokół z posiedzenia

 

Powiatowej Rady Rynku Pracy

w dniu 25 września 2017 roku

Obrady otworzył przewodniczący PRRP pan Dariusz Kubiak, powitał zebranych, stwierdził prawomocność obrad następnie poprosił zastępcę przewodniczącego, pana Marka Góreckiego o przedstawienie porządku obrad i dalsze prowadzenie spotkania.

 1. Informacja w sprawie opiniowanego na posiedzeniu PRRP w dniu 12.06.2017 r. wniosku o uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.

 2. Propozycja zmian podziału środków FP i EFS na realizowane w 2017 roku programy na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

 3. Informacja o środkach FP, EFS, KFS przyznanych na aktywizację lokalnego rynku pracy w 2017 roku - stopień wykorzystania i zaangażowanie środków.

 4. Propozycja realizacji programu specjalnego dla osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil.

 5. Informacja na temat zmian wprowadzonych do „Ustaleń Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego” z dnia 09.01.2017 r. oraz „Ustaleń Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dofinansowaniem” z dnia 09.01.2017 r. wprowadzonych w związku z wejściem w życie w dniu 25 lipca 2017 r. Rozporządzenia MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1380).

 6. Informacja o bezrobociu w powiecie bełchatowskim wg stanu na koniec sierpnia 2017 roku.

 7. Opiniowanie wniosku p. XXX o umorzenie należności w postaci nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego z tytułu stypendium ewentualnie rozłożenia tej należności na 12 równych rat.

 8. Opiniowanie wniosku o umorzenie należności z tytułu refundacji na podstawie art.150f przyznanej firmie XXX Sp.j. w Bełchatowie.

 9. Sprawy różne.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1 Pani Ewa Andrzejczuk - Stawinoga, kierownik WOP.

Otrzymaliśmy pismo z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie informujące PRRP, że opiniowany wcześniej kierunek kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych został uruchomiony i kształci się w nim 14 uczniów.

Informacja została przyjęta przez PRRP

Ad.2 Propozycję zmian podziału środków Funduszu Pracy na realizowane w 2017 roku programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przedstawił pan Jacek Walczyk, kierownik CAZ.

Łączna wysokość środków: 11 647 100 zł, w tym:

? 6 554 529 zł - środki FP według algorytmu,

? 3 093 301 zł - środki na realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.ii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,

? 1 999 270 zł - środki na realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Dysponujemy również środkami na realizację zadania, o którym mowa w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 3 050 600 zł przyznanymi na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2015 roku oraz środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 405 700 zł, z czego 60 000 zł stanowiły środki z rezerwy KFS.

Z uwagi na duże zainteresowanie pracodawców refundacją kosztów wyposażenia stanowisk pracy oraz planowaną realizacją programu specjalnego, niezbędne jest wprowadzenie zmian do podziału środków Funduszu Pracy.

Proponujemy zmniejszyć środki na następujące formy:

- roboty publiczne,

- prace interwencyjne,

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

- przygotowanie zawodowe dorosłych,

- koszty egzaminów i licencji,

a zwiększyć na:

- bony na zasiedlenie,

- program specjalny,

- refundację kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną,

- refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje o podziale środków FP wg algorytmu zawiera Załącznik nr 1.

Niezbędne jest również wprowadzenie zmian do podziału środków EFS przeznaczonych na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (II)” w ramach PO WER 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat propozycji zmian zawiera załącznik nr 2.

Informacje na temat stanu wykorzystania środków FP według algorytmu, projektów współfinansowanych ze środków EFS według stanu na dzień 20.09.2017 r. zawiera złącznik nr 3.

Pani Maria Kulińska odpowiadała na pytania członków PRRP dotyczących m.in:

- najbardziej efektywnych form,

- rezygnacji ze staży,

- wniosków o rozpoczęcie działalności gospodarczej

Opinia PRRP - jednogłośnie pozytywna.

Ad.3 Informacje o środkach FP, EFS, KFS przyznanych na aktywizację lokalnego rynku pracy w 2017 r. oraz stopień wykorzystania i zaangażowanie środków przekazał p. Jacek Walczyk.

 1. Środki FP według algorytmu, środki przeznaczone na finansowanie umów zawartych na podstawie art. 150f ustawy oraz KFS.

? Na dzień 20.09.2017 r. w 100% zostały wykorzystane środki wg algorytmu przeznaczone na prace społecznie użyteczne, bony stażowe. W nieco mniejszym stopniu wykorzystano środki przeznaczone na: Program Aktywizacja i Integracja, roboty publiczne, prace interwencyjne, stypendia szkoleniowe, staże, refundację wynagrodzenia bezrobotnych pow. 50 roku życia, bony na zasiedlenie, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik nr 3.

? Art.150f ustawy.

Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek za zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia - wykorzystanie limitu w 98,5%.

? KFS

Koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - wykorzystanie limitu w 100%, koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców - rezerwa KFS - 99,84%, działania, o których mowa w art.69a ust. 2 pkt 2-5 - 7,54%.

 1. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)”

? Staże - 100%

? Bony na zasiedlenie - 100%

 1. Projekt pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim”

? Staże - 99,15%

?Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej/kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa - 53,38%.

? Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 60%

Następnie p. Maria Kulińska powiedziała, że pomimo zaakceptowanych zmian w podziale środków jakąś ich część będziemy musieli oddać do MRPiPS. Analizując stopień wykorzystania i zaangażowanie środków przyznanych na aktywizację lokalnego rynku pracy zauważamy, iż należałoby m.in.: podnieść kwotę stypendium stażowego, znieść obowiązek profilowania osób bezrobotnych, wprowadzić przepisy pozwalające na kontynuację wypłaty 5% środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta.

Przewodniczący PRRP, p. Dariusz Kubiak poprosił Członków PRRP i przedstawicieli PUP w Bełchatowie, aby do dnia 09.10 2017 r. przekazali mu informacje dotyczące przepisów w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeniach do ustawy, które powinny być zmienione w celu efektywniejszego wykorzystania środków.

Do omówionego tematu PRRP ustosunkowała się pozytywnie.

 

Ad.4 Propozycję realizacji programu specjalnego dla osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil omówiła p. Maria Kulińska.

Program specjalny inicjowany przez PUP realizowany będzie na rzecz bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w PUP Bełchatów i Filii w Zelowie w okresie od października 2017 roku do grudnia 2018 roku. Program specjalny jest odpowiedzią na istniejące problemy w zakresie skutecznej pomocy bezrobotnym kobietom w odnalezieniu miejsca na rynku pracy. Działania przewidziane w programie oferują uczestniczkom kompleksową pomoc.

űródłem finansowania programu specjalnego będą środki Funduszu Pracy przyznane w ramach ustalonej dla powiatu wysokości środków na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu w 2017 roku oraz środki przyznane według algorytmu na rok 2018.

Program nosi nazwę „Drobnymi krokami do wielkiej zmiany”

Jego celem jest aktywizacja bezrobotnych kobiet najbardziej oddalonych od rynku pracy (z ustalonym III profilem pomocy) zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poprzez zastosowanie instrumentów, usług rynku pracy oraz elementów specyficznych wspierających zatrudnienie.

Uczestniczki programu zostały wytypowane na podstawie przeprowadzonej przez doradców klienta i specjalistów ds. programów diagnozy osób bezrobotnych z terenu powiatu bełchatowskiego w zakresie ich sytuacji zawodowej.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym do protokołu Projekcie programu specjalnego.

Opina PRRP - jednogłośnie pozytywna.

Ad.5 Zmiany do Ustaleń w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dnia 9 stycznia 2017 roku i zmiany do Ustaleń w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 9 stycznia 2017 roku omówiła p. Maria Kulińska.

Z dniem 14 lipca 2017 roku zostało wprowadzone nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).

Niniejsze rozporządzenie zostało wprowadzone w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (Dz. U. Poz. 1292).

Nowe rozporządzenie z dnia 14 lipca 2017 roku umożliwia skorzystanie z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej nowym uprawnionym tj. opiekunom osób niepełnosprawnych, jak również żłobkom i klubom dziecięcym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych.

Szczegóły zmian znajdują się w załączonych do protokołu Zmianach do ww. Ustaleń.

Informacja o Zmianach do Ustaleń została przyjęta przez PRRP.

Ad.6 Pani Maria Ziębaczewska przedstawiła informacje o stanie bezrobocia w powiecie bełchatowskim na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie na koniec sierpnia br. wyniosła 3 391 osób i była wyższa od odnotowanej w końcu poprzedniego miesiąca o 18 osób, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się o 708 osób. W sierpniu br. miało miejsce 477 rejestracji i 459 wyłączeń z ewidencji. Wskaźnik płynności rynku pracy, czyli stosunek liczby bezrobotnych podejmujących pracę do liczby nowo zarejestrowanych w omawianym miesiącu wyniósł 41,3% i w porównaniu do ubiegłego miesiąca zmniejszył się o 11,8 pkt procentowego, natomiast w porównaniu do sierpnia 2016 roku o 11 pkt procentowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do protokołu pn. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie bełchatowskim na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

Informacja o bezrobociu została przyjęta przez PRRP

Ad.7 Wniosek pani XXX o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego w postaci stypendium w okresie odbywania stażu w wysokości 6 017,60 zł omówiła p. Ewa Andrzejczuk - Stawinoga.

Opinia PRRP: rozłożyć zadłużenie na 12 rat (z możliwością umorzenia pozostałej spłaty po uregulowaniu połowy zadłużenia).

Ad.8 Pani Ewa Andrzejczuk-Stawinoga przedstawiła wniosek firmy XXX i wspólnicy Spółka jawna o umorzenie zadłużenia z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia na dzień 25.09.2017 r. wynosi 10 295,34 zł w tym:

- należność główna - 9 566,94 zł

- odsetki ustawowe - 728,40 zł

Opinia PRRP: za umorzeniem w całości - 1 głos; za rozłożeniem na 12 miesięcznych rat - 5 głosów za, 1 wstrzymujący się.

Ad.9 W dalszej części obrad p. Maria Ziębaczewska poinformowała PRRP, że wzorem lat ubiegłych, PUP w Bełchatowie ogłosił X konkurs pn. „Moja firma, moja przyszłość”. Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby, które:

- otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z naszego Urzędu,

- po 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej przedstawiły dokumenty

potwierdzające wywiązanie się z warunków umowy,

- nadal prowadzą działalność gospodarczą i nie były laureatami

w poprzednich edycjach konkursu.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 30 listopada 2017 roku.

Informacja została przyjęta przez PRRP

Następnie pani Ewa Andrzejczuk-Stawinoga przedstawiła zmiany w wydatkach fakultatywnych, które podyktowane były koniecznością przeniesienia - zgodnie ze wskazaniami MRPiPS - na platformy SAAS systemu informatycznego Syriusz Std. W dniu 22 września 2017 roku otrzymaliśmy zgodę MRPiPS na zmiany w planie na wydatki informatyczne i w związku z tym w dniu dzisiejszym zostają one przedłożone do zatwierdzenia PRRP. Ponadto dokonano przesunięć z § 4010 na 4700 i zwiększono limit środków na koszty szkoleń pracowników i delegacji służbowych.

PRRP jednogłośnie zatwierdziła zmiany.

Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 11 grudnia 2017 roku, godz. 12,00.

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Małgorzata Antoniak

rot.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Jarecka 10-10-2017 10:32:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Antoniak 25-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Marzena Jarecka 10-10-2017 10:33:11